Целта на предложените промени е по-добра защита на личните данни

Кодът по Булстат на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и физическите лица - осигурители, от десетзначен се редуцира на девет знака, реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Закона за регистър Булстат. 
 
В 14-дневен срок след обнародването на закона Агенцията по вписванията служебно ще преобразува идентификационният номер на физическите лица от 10 знаци на 9-значен код. 
 
Промяната засяга 300 486 души, става ясно от мотивите към законопроекта. В момента кодът по БУЛСТАТ на всички лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, е тяхното ЕГН. Изключение правят физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ преди 2007 г., които по принцип са със десетцифрен код. За чуждестранни лица кодът е личният им номер.
 
Целта на предложените промени и на преките промени, според вносителя  - МС, е по-добра защита на личните данни. Предвижда се преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН, към регистрация по друг номер да стане автоматично в рамките на предходния период от 14 месеца.
 
„Съвпадението на ЕГН, съответно на личния номер на чужденеца, с кода по БУЛСТАТ на лицата би могло да доведе до неограничено разкриване или разпространение на лични данни на физическо лице със следващите се от това последици“, пише още в мотивите.